The Machine Learning for Combinatorial Optimization Competition (ML4CO): Results and Insights

Konferenzbeitrag › Konferenzpaper › 2022

Zitation

Gasse, Maxime; Bowly, Simon; Cappart, Quentin; Charfreitag, Jonas; Charlin, Laurent; Chételat, Didier; Chmiela, Antonia; Dumouchelle, Justin; Gleixner, Ambros; Kazachkov, Aleksandr M.; Khalil, Elias; Lichocki, Pawel; Lodi, Andrea; Lubin, Miles; Maddison, Chris J.; Christopher, Morris; Papageorgiou, Dimitri J.; Parjadis, Augustin; Pokutta, Sebastian; Prouvost, Antoine; Scavuzzo, Lara; Zarpellon, Giulia; Yang, Linxin; Lai, Sha; Wang, Akang; Luo, Xiaodong; Zhou, Xiang; Huang, Haohan; Shao, Shengcheng; Zhu, Yuanming; Zhang, Dong; Quan, Tao; Cao, Zixuan; Xu, Yang; Huang, Zhewei; Zhou, Shuchang; Binbin, Chen; Minggui, He; Hao, Hao; Zhiyu, Zhang; Zhiwu, An; Kun, Mao: The Machine Learning for Combinatorial Optimization Competition (ML4CO): Results and Insights. In: Proceedings of the NeurIPS 2021 Competitions and Demonstrations Track. Hg. von Kiela, Douwe and Ciccone, Marco and Caputo, Barbara. o. O.: PMLR 2022( Proceedings of Machine Learning Research 176), S. 220-231.

Link

https://proceedings.mlr.press/v176/gasse22a.html

Sprache

Englisch

Zitieren

BibTeX / RIS