A Computational Study of Perspective Cuts

Artikel › Journalartikel › 2023

Zitation

Bestuzheva, Ksenia; Gleixner, Ambros; Vigerske, Stefan: A Computational Study of Perspective Cuts. In: Mathematical Programming Computation 15. (2023), S. 703-731.

ISSN

1867-2949 (print), 1867-2957 (online)

DOI / URN

10.1007/s12532-023-00246-4

Link

https://doi.org/10.1007/s12532-023-00246-4

Sprache

Englisch

Zitieren

BibTeX / RIS