Interaction of mass selected antimony clusters with HOPG

Artikel › Journalartikel › 1999

Zitation

Kaiser, Bernhard; Bernhardt, Thorsten M.; Stegemann, Bert; Opitz, Jörg; Rademann, Klaus: Interaction of mass selected antimony clusters with HOPG. In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 157, 1-4. (1999), S. 155-161.

ISSN

0168-583X

Link

http://dx.doi.org/10.1016/S0168-583X(99)00411-5

Zitieren

BibTeX / RIS