A comparative study on the use of Web 2.0 in enterprises

Typ

Beitrag Konferenzband von Prof. Dr.-Ing. Frank Fuchs-Kittowski

Zitation

Fuchs-Kittowski, Frank; Klassen, Nikolaus; Faust, Daniel; Einhaus, Johannes: A comparative study on the use of Web 2.0 in enterprises. In: Proceedings of I-KNOW’09 , S. 372-378, J.UCS, Graz, 2009