Obnovitelné zdroje energií

Typ

Buch / Monographie von Prof. Dr.-Ing. Volker Quaschning

Zitation

Quaschning, Volker: Obnovitelné zdroje energií, Grada Publishing, Prag, 2010, ISBN 978-80-247-3250-3